Scroll to top
Bize Ulaşın
Dap Vadisi Çağlayan, Merkez Mah, Seçkin Sk. 2-4/A, 34406 Z Ofis – No: 304 Kâğıthane/İstanbul
infoinfo@ayainternational.net
Telefon
0533 957 04 02

KVKK POLİTİKAMIZ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla AYA DANIŞMANLIK GAYRİMENKUL TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimiz ile olan ticari/hukuki ilişkileriniz kapsamında, bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedileceğini, depolanacağını, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunlarda öngörülen süre kadar muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde/yurtdışında üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Bu kapsamda Kişisel verileriniz, İnternet sitemiz, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, mobil uygulamalarımız, dijital pazarlama, çağrı merkezi/internet sitemiz/sosyal medya/her türlü iş ve çözüm ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, onayınız dahilinde, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz kimlik verisi (ad-soyad, TCKN ve/veya Yabancı Kimlik No., doğum tarihi) iletişim verisi (telefon, e-posta, işyeri adresi), çalışma verisi ( çalışılan şirket, departman, meslek, unvan, imza sirküleri) görsel ve işitsel veri (görüntü ve ses kaydı, fotoğraf) web sitesi/uygulama kullanım verileridir. (Kullanıcının site içi aktiviteleri)

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirketimizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, tarafımızca sunulmakta olan ürün ve hizmetlerde kullanılması, ilgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ilgili görevli/yetkili mercilerin bilgi ve belge taleplerinin karşılanması, talep edilen ve Şirketimizin diğer ürün / hizmetlerinin sunulabilmesi, akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, satış departmanı çalışanlarına yapılacak satış primi ödemelerinin tespiti için satış sözleşmelerinin kontrolünün sağlanması, sözleşmeler kapsamında müşteriye destek verme ve müşteri ile iletişime geçilmesi, sözleşme oluşturulması, teklif gönderilmesi, müşterinin talebi halinde sözleşmesinin, verilerinin ve haklarının kontrolü ve müşterinin bilgilendirmesi, fatura gönderiminin sağlanması, cari kart açılışı yapılması, faturalandırma ve ödeme sürecinin yönetimi ve kontrolü, bütçe yönetimi ve raporlama yapılması, kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması, sözleşme süresi dolan işveren müşteri ile yeni bir sözleşme kurulabilmesinin sağlanması, müşteri memnuniyeti analizi yapılması, toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması, görüşmelerin teyidi ve yapılan aramaların istatistiksel amaçla tespiti, tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi, finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması, şirket politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olması, savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, şirket işyeri ve binasında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlar ile işlenebilir.

Müşterilere ait kişisel veriler, AYA DANIŞMANLIK GAYRİMENKUL TİC. LTD. ŞTİ. Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, Şirketimizin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, Şirket’in hizmet aldığı mesleki danışmanlar, avukatlar, muhasebeciler ve denetçilerle, hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Bu kapsamdaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle, yasal şirket adresimize yazılı olarak şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle teslim etmeniz gerekmektedir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.